Hệ sinh thái

I. Khái niệm
   - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh.
   - Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và tác động đến các thành phần của sinh cảnh  hệ sinh thái là 1 hệ thống hoàn chỉnh.
II. Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái:
   Hệ sinh thái bao gồm 2 thành phần chính là thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh
   - Thành phần vô sinh là môi trường vật lí
   - Thành phần hữu sinh chính là quần xã sinh vật. Các loài sinh vật trong quần xã được phần thành 3 nhóm là nhóm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
III. Các dạng hệ sinh thái chủ yếu
   1. Hệ sinh thái tự nhiên
   - Hệ sinh thái trên cạn: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, đồng cỏ, rừng lá rộng ôn đới, …
   - Hệ sinh thái dưới nước được chia thành 2 nhóm là hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt
   2. Hệ sinh thái nhân tạo
   - Các hệ sinh thái nhân tạo có vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống con người.
   - Trong nhiều hệ sinh thái nhân tạo, ngoài nguồn năng lượng như các hệ sinh thái tự nhiên thì người ta còn bổ sung các nguồn vật chất và năng lượng khác, đồng thời thực hiện các biện pháp cải tạo hệ sinh thái.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM