Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1

Câu 19: Tìm m để y = x4 - 2mx2 + m3 - m2 tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm
A. m = 2    B. m = -2    C. m = 1   D. m = -1
Câu 20: Người ta cần làm một cái thùng hình trụ có thể tích 192π(m3). Chất liệu để làm mặt bên thùng có giá là 3$/ m2 , và chất liệu để làm đầy thùng có giá là 9$/m2 . Bán kính của thùng để tốn ít tiền nhất là:
A. 4m   B. 6m   C. 8m   D. 4∛2 m
Câu 21: Tìm m để phương trình x3 - 3x2 - 9x - 2m + 1 = 0 có ba nghiệm phân biệt
A. -13 < m < 3    B. m > 6   C. -26 < m < 6     D. m < -13
Câu 22: Tìm m để phương trình |x2 - 2x - 3|- 2m = 0 có bốn nghiệm phân biệt
A. m > 4    B. m < 2    C. 0 < m < 2    D. 0 < m < 4
Câu 23: Tìm m để
có ít nhất một nghiệm thuộc
A. m = -1    B. m > -1    C. m > 2    D. 0 ≤ m ≤ 2
Câu 24: Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 - 2(m + 1)x2 + m2 có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông.
A. m = 0     B. m = -1     C. m = 0 hoặc m = -1     D. Không có đáp án
Câu 25: Cắt bỏ hình quạt OAB (phần được tô) từ một mảnh nhôm hình tròn bán kính R rồi gắn hai bán kính OA và OB của hình quạt tròn còn lại với nhau để được một cái phễu múc nước có dạng hình nón. Góc ở tâm của hình quạt bị cắt bỏ xấp xỉ bằng bao nhiêu độ để cái phễu có thể tích lớn nhất?
A. 34o    B. 45o     C. 66o     D. 90o
Hướng dẫn giải và Đáp án
19-A
20-A
21-A
22-C
23-D
24-A
25-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM