Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1

Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số
A. 1    B. 7/3     C. 2    D. 1/3
Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. 2√ - 2     B. 9/10     C. 2√2 - 1     D. 1 - 2√2
Câu 15: Tìm m để giá trị nhỏ nhất của
trên đoạn [0; 1] bằng -2
Câu 16: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 1. Ba tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng y = x - 2 có tổng các hệ số góc là:
A. 15    B. 33    C. 36    D. 17
Câu 17: Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
A. song song với đường thẳng x = 1     B. song song với trục hoành
C. có hệ số góc dương     D. có hệ số góc bằng -1
Câu 18: Cho hàm số y = x3 + 3x2 + 3x + 1 có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là:
A. y = 8x + 1    B. y = 3x + 1    C. y = -8x + 1    D. y = 3x -1
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-B
14-A
15-D
16-A
17-B
18-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM