Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1

Câu 1: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 3) và (3; +∞) .
B. Hàm số luôn đồng biến trên R\{3}
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 3) và (3; +∞)
D. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{3}
Câu 2: Tìm khoảng nghịch biến của hàm số sau: y = -x4 - 2x3 + 3
A. (-∞; 0)    B. (0; +∞)   C. R     D. (1; +∞)
Câu 3: Tìm m để hàm số
tăng trên từng khoảng xác định của
A. m ≥ 1   B. m ≠ 1    C. m > 1    D. m ≤ 1
Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số y = x3 + 3x2 - mx - 4 đồng biến trên khoảng (-∞; 0)
A. m = -3   B. m < -3   C. m ≤ -3     D. m ≥ -3
Câu 5: Hàm số
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1   B. 2   C. 3   D. 4
Câu 6: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 1. Tích của giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng bao nhiêu?
A. -6   B. -3   C. 3   D. 4
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-A
4-A
5-C
6-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM