Diễm thể sinh thái

I. Khái niệm
   - Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
   - Song song với quá trình biến đổi của quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường
II. Các loại diễn thế sinh thái
   1. Diễn thế nguyên sinh
   - Là diễn thế khởi nguồn từ môi trường chưa có sinh vật.
   - Các sinh vật đầu tiên phát tán đến tạo nên quần xã tiên phong  giai đoạn hỗn hợp với các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự quần xã ổn định (giai đoạn đỉnh cực)
   2. Diễn thế thứ sinh
   - Là dạng diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần thể sinh vật từng sinh sống,
   - Quần xã khởi đầu do những thay đổi của môi trường hoặc do các hoạt động của con người mà bị huỷ hoại  quần xã mới phục hồi thay thế.
   - Trong điều kiện thuận lợi, diễn thế thứ sinh có thể hình thành 1 quần xã tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong thực tế, các quần xã có khả năng phục hồi tương đối thấp

III. Nguyên nhân diễn thế
   1. Nguyên nhân bên ngoài
   - Do tác động của ngoại cảnh lên quần xã.
   - Sự thay đổi về môi trường, khí hậu thường gây những biến đổi trong cấu trúc quần xã.
   - Các dạng thiên tai gây ra sự chết hàng loạt của các loài sinh vật.
   2. Nguyên nhân bên trong
   - Sự cạnh tranh giữa các loài đóng vai trò quan trọng trong việc làm biến đổi quần xã.
   - Nhóm loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong diễn thế
   Ngoài ra, các hoạt động khai thác tài nguyên của con người đóng vai trò quan trọng trong việc làm biến đổi và làm suy thoái tài nguyên đồng thời cũng có các hoạt động cải tạo nhằm đa dạng hoá tự nhiên
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM