Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm

Câu 21: Tập hợp nghiệm của bất phương trình 3x + 4x > 5x là
A. (-∞; 2)    B. (0; 2)   C. (2; +∞)   D. (0; 2]
Câu 22: Tập hợp nghiệm của bất phương trình
Câu 23: Tập hợp nghiệm của bất phương trình
A. (-3; 4)    B. (-3; 1) ∪ (1; 4)    C. (0; 4)    D. (0; 1) ∪ (1; 4)
Câu 24: Họ nguyên hàm của hàm số y = (2x + 1)5 là
Câu 25: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng y = x và đường cong y = x2 bằng
Câu 26: Thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 4/x và y = -x + 5 là
A. 8π   B. 9π    C. 10π     D. 12π
Câu 27: Số nào sau đây là số thuần ảo?
A. (2 + 3i)(2 - 3i)   B. (2 + 3i) + (3 - 2i)
C. (2 + 3i) - 2(2 - 3i)
Hướng dẫn giải và Đáp án
21-B
22-B
23-D
24-A
25-A
26-B
27-C
Câu 21:
Bất phương trình tương đương với
Do hàm số
nghịch biến trên R và f(2) = 1 nên (1) tương đương với x < 2
Câu 22:
Điều kiện: x > 0, x ≠ 1/3. Khi đó ta có hai trường hợp:
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (1/3; 1/2)
Câu 23:
Điều kiện: x > 0, x ≠ 1. Bất phương trình đã cho tương ứng với
(1/2)log2(x + 12) > log2x <=> x + 12 > x2 <=> 0 < x < 4
Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (0; 1) ∪ (1; 4)
Câu 24:
Đặt t = 2x + 1. Ta có: dt = 2dx. Do đó:
Câu 25:
Phương trình hoành độ giao điểm:
x = x2 <=> x = 0, x = 1
Diện tích cần tính là
Câu 26:
Phương trình hoành độ giao điểm
4/x = -x + 5 <=> x2 - 5x + 4 = 0 <=> x = 1, x = 4
Thể tích cần tìm là
Câu 27:
Ta có:
(2 + 3i)(2 - 3i) = 4 - 9i2 = 13
(2 + 3i)+ (2 - 3i) = (2 + 2) + (3 - 3)i = 4
(2 + 3i) - (2 - 3i) = 2 - 2 + (3 + 3)i = 6i
Vậy chỉ có (2 + 3i) - (2 - 3i) là số thuần ảo.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM