Đề kiểm tra cuối năm (phần 3)

Câu 13: Cho tứ diện ABCD có AB = AC = DB = BC = 2a và AD = a . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là:
Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có A(0;0;1), B(1;2;1), D(2;-1;1), A’(5;2;4). Tọa độ của điểm C’ là:
A. (3;1;1)   B. (8;3;4)   C. (-8;-3;-2)   D. (-2;-1;-2)
Câu 15: Cho hai vectơ ab tạo với nhau một góc 60o. Biết độ dài của hai vectơ đó đều là 6. Độ dài của vectơ tổng a + b là:
A. 6   B. 12   C. 6√2   D. 2√27
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1;0;1), bán kính R=5. Mặt phẳng (P): 4x - 3y + z + m = 9 cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 5. Khi đó m bằng:
A. m=-1   B. m=7   C. m=3   D. m=9
Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y - 2z + m = 0 . Trong các giá trị của m sau đây, giá trị nào thỏa mãn khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bằng 1?
A. m=6   B. m=-1   C. m=3   D. Đáp số khác
Câu 18: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(-1;0;-1), B(0;1;3), C(-2;-1;-3)
A. x - y + 1 = 0   C. x + z + 2 = 0
B. x - y - 1 = 0   D. x + y + 1 = 0
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-C
14-B
15-D
16-C
17-C
18-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM