Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 1)

Câu 1: Tìm:
A. I = 2 - 7ln|x + 2| + C    B. I = 2x + 7ln|x + 2| + C
C. I = 2x - 7ln|x + 2| + C    D. I = 2 + 7ln|x + 2| + C

Câu 2: Chọn phương án đúng.
A. ∫cotxdx = ln|sinx| + C     B. ∫tanxdx = cotx + C
C. ∫tanxdx = ln|cosx| + C     D. Cả 3 phương án đều sai.
Câu 3: F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) . Chọn đáp án đúng.
A. ∫f(x)dx = F(x)    B. ∫F(x)dx = F(x) + C
C. ∫f(x)dx = F(x) + C     D. ∫F(x)dx = f(x)
Câu 4: Với a ≠ 0 thì
bằng:
A. ln|ax + b| + C     B. (1/a)ln|ax + b| + C
C. (-1/a)ln|ax + b| + C     D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu 5: Biết nguyên hàm của f(x) là
vậy f(x) là:
A. 1/x2   B. -1/x2     C. ln|x|     D. -ln|x|
Câu 6: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số


Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-A
3-C
4-B
5-B
6-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM