Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 3)

Câu 13: Ông A gửi tiết kiệm một số tiền vào ngân hàng với hình thức lãi kép và lãi suất 6,8% một năm. Ông A muốn sau 5 năm có thể rút hết số tiền tiết kiệm trên (cả gốc lẫn lãi) để nhận được ít nhất 100 triệu đồng. Hỏi lúc đầu ông A phải gửi số tiền tối thiểu là bao nhiêu? Biết rằng số tiền ông A gửi là số tròn triệu đồng.
A. 70 triệu đồng   B. 71 triệu đồng   C. 72 triệu đồng   D. 73 triệu đồng
Câu 14: Tìm đạo hàm của hàm số
Câu 15: Tìm các giá trị x thỏa mãn
Câu 16: Tính tích các nghiệm của phương trình 22x - 8.2x + 12 = 0
Câu 17: Giả sử x là nghiệm của phương trình
A. 1/2   B. 1   C. 2   D. 4
Câu 18: Giải bất phương trình 9x ≤ 2.3x + 3
A. 1/3 ≤ x ≤ 1   B. 1/3 ≤ x ≤ 3   C. x ≤ 1    D. -1 ≤ x ≤3
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-C
14-D
15-C
16-C
17-A
18-C
Câu 13:
Gọi P là số tiền ông A gửi lúc đầu. Để rút được 100 triệu đồng sau 5 năm ta phải có
P(1 + 0,068)5 = 100000000
Vì số tiền gửi là tròn triệu đồng nên ông A phải gửi tối thiểu 72 triệu đồng.
Câu 14:

Câu 15:
<=> 16x - 1 = 164x <=> x - 1 = 4x <=> x = -1/3
Câu 16:
Đặt t = 2x nhận được phương trình t2 - 8t + 12 = 0
Tích hai nghiệm bằng 1 + log3.log2
Câu 17:
<=> log2x + log2x = 4 <=> log2x = 2 <=> x = 22 = 4
Câu 18:
Bất phương trình đã cho tương đương với 32x - 2.3x - 3 ≤ 0
Đặt t = 3x > 0, nhận được t2 - 2t - 3 ≤ 0 <=> -1 ≤ t ≤ 3 <=> t ≤ 3 <=> 3x ≤ 3 <=> x ≤ 1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM