Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 2)

Câu 7: Giải bất phương trình log336 - log3x > 1
A. 0 < x < 12    B. x < 12   C. x > 12    D. x < 1/12
Câu 8: Cho
Tìm giá trị của k
Câu 9: Cho hàm số
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có hai điểm cực trị
B. Hàm số không có điểm cực trị nào
C. Hàm số có đúng một điểm cực trị và nó là điểm cực tiểu
D. Hàm số có đúng một điểm cực trị và nó là điểm cực đại
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = ∛x(8 - x) trên đoạn [0; 8]
A. 4∛4   B. 5∛5    C. 6∛2    D. 10∛2
Câu 11: Nếu y = (log23)(log34)(log45)...(log3132) thì
A. y = 5    B. 4 < y < 5    C. 5 < y < 6   D. y = 6
Câu 12: Đặt log80 = a, log45 = b . Hãy tính log36 theo a và b
A. a + b - 1   B. b - a + 1    C. a + b - 2   D. b - a + 2
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-A
8-D
9-C
10-C
11-A
12-C
Câu 7:
log336 - log3x > log336 - 1 > log3x <=> log3x < log336 - log33
<=> log3x < log3(36/3) <=> log3x < log312 <=> 0 < x < 12
Câu 8:
Câu 9:
Ta thấy y’ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x = 6/11 nên hàm số có đúng một điểm cực trị x = 6/11 và đó là điểm cực tiểu
Câu 10:
Ta có: y(0) = y(8) = 0, y(2) = 6∛2
Câu 11:
Sử dụng công thức logablogbc = logca ta tính được
y = [(log23)(log34)](log45)...(log3132) = [log24](log45)...(log3132)
= [(log24)(log45)](log56)...(log3132) = [log23](log56)...(log3132)
= ... = log232 = log225 = 5
Cách khác:
Câu 12:
Ta có: log36 = log(22.32) = 2(log2 + log3)
log80 = a => 3log2 + 1 = a => log2 = (a-1)/3
log45 = b => b = log(32.5) = 2log3 + log5 = 2log3 + log(10/2) = 2log3 + 1 - log2
=> 2log3 = b - 1 + log2 = b - 1 + (a - 1)/3 = b + (a/3) - (4/3)
Từ đó:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM