Đề kiểm tra chương 2 (phần 3)

Câu 15: Cho lăng trụ đứng ABC.A1B1c1 có tất cả các cạnh bằng nhau. Biết lăng trụ nội tiếp hình trụ (H). Tỉ số diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ là :
Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A và SA = SB = SC = 3a . Góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt đáy là 60o . Hình trụ (H) có một đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC và một đáy chứa điểm S. Thể tích khối trụ sinh bởi hình trụ là :
Câu 17: Một khối trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy là 10cm. Người ta kẻ hai bán kính OA và O’B’ lần lượt nằm trên hai đáy sao cho góc giữa hai đường thẳng chứa hai bán kính bằng 30o . Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng chứa đường thẳng AB’ và song song với trục của khối trụ đó. Trường hợp nào về diện tích của thiết diện sau đây thỏa mãn :
Câu 18: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O’ lấy điểm B sao cho AB = 2a. Thể tích khối tứ diện OO’AB là :
Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh A và AB = 2AC = 4a . Biết rằng mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC) và hai cạnh SA, SC cùng tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 30o . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là :
Câu 20: Cho mặt cầu tâm O bán kính R. Trong tất cả các khối hộp chữ nhật nằm trong mặt cầu, thể tích lớn nhất có thể của khối hộp chữ nhật là :
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-A
16-A
17-B
18-C
19-D
20-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM