Đề kiểm tra chương 1 (phần 1)

Câu 1: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của một hình đa diện luôn là một số chẵn
B. Số cạnh của một hình đa diện luôn là một số lẻ
C. Số cạnh của một hình chóp luôn là một số chẵn
D. Số cạnh của một hình chóp luôn là một số lẻ
Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại các khối đa diện đều loại (3;4)
B. Tồn tại các khối đa diện đều loại (4;3)
C. Tồn tại các khối đa diện đều loại (3;5)
D. Tồn tại các khối đa diện đều loại (4;5)
Câu 3: Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SCD là tam giác đều và (SCD) vuông góc với đáy.
Câu 4: Tính thể tích V của hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Cạnh bên SA tạo với đáy một góc bằng 45o
Câu 5: Tính thể tích của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 45o
Câu 6: Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều cạnh đáy a, cạnh bên bằng
Câu 7: Cho khối lăng trụ ANC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm cạnh AB, cạnh bên A’A tạo với đáy một góc bằng 45o . Tính thể tích V của khối lăng trụ đó.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-D
3-B
4-A
5-C
6-D
7-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM