Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (2)

I. Quá trình phiên mã
   1. Số ribônuclêôtit cần sử dụng trong quá trình phiên mã:
Chuyên đề Sinh 12
   2. Liên hệ giữa chiều dài và số ribônuclêôtit:Chuyên đề Sinh 12
   3. Khối lượng của ARN: M = rN x 300 đvC
   4. Số liên kết hoá trị giữa các ri bô nuclêôtit: P = rN – 1.


II. Quá trình dịch mã
   1. Số axit amin cần sử dụng là cho 1 chuỗi pôlipeptit:Chuyên đề Sinh 12
   2. Số axit amin ở 1 chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh:Chuyên đề Sinh 12
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM