Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (1)

I. Các thành phần của ADN
   1. Công thức liên quan chiều dài ADN (L) và số lượng nuclêôtit (N):

Chuyên đề Sinh 12
   2. Công thức chu kì xoắn (Ck):Chuyên đề Sinh 12
   3. Công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:
Chuyên đề Sinh 12
   4. Công thức tính khối lượng M:Chuyên đề Sinh 12
   5. Công thức tính số liên kết hiđrô: H = 2A + 3G
   6. Công thức tính số liên kết photphođieste: P = N - 2
   7. Công thức tính số liên kết đường – phôtphat:Chuyên đề Sinh 12
   
II. Công thức của quá trình tự sao
   1. Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của 1 ADN: 2k
   Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của n ADN: n.2k
   2. Số nuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp:
Chuyên đề Sinh 12
   3. Số ADN con có 2 mạch đều mới là: 2k - 2
   4. Số liên kết hiđrô được hình thành/phá vỡ:Hht = H.2k
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM