Chọn giống dựa trên biến dị tổ hợp

I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
   - Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố và mẹ thông qua giao phối.
   - Biến dị tổ hợp là nguyên nhân của sự đa dạng về kiểu gen, làm phong phú kiểu hình của giống vật nuôi, cây trồng.
   - Để tạo các dòng thuần chủng, người ta cho tựu thụ phấn hoặc giao phối gần với nhau qua nhiều thế hệ.
II. Tạo giống có ưu thế lai cao
   1. Ưu thế lai
   - Là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.
   2. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai:
   - Theo giả thuyết siêu trội: ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen, con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ.
   - Khi cho con lai có ưu thế lai cao tiến hành tự thụ phấn hoặc giao phối gần thì ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ do tỉ lệ đồng hợp tăng lên.
   3. Phương pháp tạo ưu thế lai.
   - Bước 1: Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau
   - Bước 2: lai các dòng thuần chủng với nhau để tạo ra các tổ hợp có ưu thế lai cao. Không dùng con lai ưu thế để làm giống mà chỉ để đem bán thương phẩm.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM