Bảo vệ vốn gen người

I. Bảo vệ vốn gen của loài người
   - Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến: Tạo môi trường sạch, tránh và hạn chế các tác hại của các tác nhân gây đột biến.
   - Thực hiện tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh tránh các đứa trẻ tật nguyền. Hai kĩ thuật chủ yếu của sàng lọc trước sinh là: chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai.
   - Liệu pháp gen: là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bằng cách đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bênh hoặc thay gen bệnh bằng gen lành.
II. Một số vấn đề xã hội của di truyền học
   - Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen: Làm nảy sinh nhiều vấn đề tâm lí xã hội: vừa tránh được các bệnh di truyền nhưng cũng thông báo cái chế sớm có thể xảy ra và không tránh khỏi; lộ hồ sơ di truyền.
   - Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào: có nhiều vấn đề phát sinh; vấn đề nhân bản vô tính con người.
   - Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ: tính di truyền có ảnh hưởng nhất định đến khả năng trí tuệ nhưng không thể căn cứ vào chỉ số IQ để đánh giá sự di truyền khả năg trí tuệ.
   - Bệnh AIDS: do virut HIV gây nên sự suy giảm của hệ thống miễn dịch khiến con người không có khả năng chống trả các bệnh khác -> ốm ->chết
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM