Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen


Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 = 3 cm và A2 = 4 cm. Biên độ của dao động tổng hợp không thể nhận giá trị
A. 5,7 cm        B. 1,0 cm        C. 7,5 cm        D. 5,0 cm.
Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình:
ận tốc của vật tại thời điểm t = 2 s là
A. -10π (cm/s)        B. 10π (cm/s)        C. π (cm/s)        D. –π (cm/s).
Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
là dao động điều hòa có biên độ và pha ban đầu là:
A. 13 cm; π/6        B. 17 cm; π/12        C. 21 cm; 0,306 rad        D. 19 cm; π/8
Câu 4: Hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, có biên độ là A1 và A2 với A2=3A1, thì dao động tổng hợp có biên độ A là
A. A1        B. 2A1        C. 3A1        D. 4A1
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ là A1 và A2 với A2=4A1 thì dao động tổng hợp có biên độ A là
A. 5A1        B. 2A1        C. 3A1        D. 4A1
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động tương ứng là:
Dao động tổng hợp có phương trình là
Câu 7: Hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình có các phương trình lần lượt là:
Biên độ dao động tổng hợp là
A. 4,5 cm.        B. 6 cm.        C. 3,5 cm        D. 3 cm.
Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động thành phần lần lượt là:
Khi vật qua li độ x = 4 cm thì vận tốc dao động tổng hợp của vật là 60 cm/s/ Tần số góc dao động tổng hợp của vật là
A. 6 rad/s        B. 10 rad/s        C. 40 rad/s        D. 20 rad/s.
Câu 9: Một vật có thể tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất, năng lượng dao động của vật là W1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, năng lượng dao động của vật là W2=2,25W1. Khi tham gia đồng thời hai giao động, năng lượng giao động của vật là
A. 1,5W1        B. W1        C. 0,25W1        D. 0,5W1
Câu 10: Một vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có cùng tần số, dao động cùng phương và có cơ năng là W. Nếu chỉ thực hiện từng dao động thành phần, vật có cơ năng tương ứng là W1 và W2. Độ lệch pha của hai dao động được xác định bằng công thức
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
B
C
B
A
A
B
D
C
D
Câu 1: C
Theo phương pháp giản đồ Fre – nen :
Theo tính chất của tam giác ta có :
|A1-A2 | ≤ A ≤ |A1+A2 | ,
do đó ta có : 1 ≤A ≤7
Vậy A không thể bằng 7,5 cm
Câu 2: B
Câu 3: C
Câu 4: B
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, nên dao động tổng hợp có biên độ A=A2-A1=2A1
Câu 5: A
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha nên dao động tổng hợp có biên độ A=A2+A1=5A1
Câu 6: A
Câu 7: B
x1 và x2 cùng pha nên A=A1+A2=1,5+4,5=6 cm
Câu 8: D
Câu 9: C
Câu 10: D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM