Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng
A. quang năng      B. năng lượng nghỉ
C. động năng          D. hóa năng
Câu 2: Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm
A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ
B. phản ứng tỏa năng lượng
C. có thể xảy ra theo kiểu phản ứng dây truyền
D. có 2 đến 3 proton sinh ra sau mỗi phản ứng
Câu 3: Tìm phát biểu sai. Phản ứng phân hạch 92235U có đặc điểm
A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ
B. phản ứng tỏa năng lượng
C. xảy ra theo phản ứng dây chuyền nếu có một lượng 92235U đủ lớn
D. quá trình phân hạch là do proton bắn phá hạt nhân urani
Câu 4: Vật liệu có thể đóng vào trò “chất làm chậm” tốt nhất đối với nơtron là
A. kim loại nặng      B. than chì
C. khí kém      D. bê tông
Câu 5: Khi 92238U bị bắn phá bởi các nơtron chậm, nó hấp thụ một hạt nơtron rồi sau đó phát ra hai hạt β-. Kết quả là tạp thành hạt nhân
A. 92236U      B. 91240Pa
C. 94239Pu      D. 90239Th
Câu 6: Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch?
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
D
D
B
C
D
Câu 5: C
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn nguyên tử số, ta có :
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM