Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Mẫu nguyên tử Bo (phần 2)

Câu 8: Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro=5,3.10-11 m. Nguyên tử hiđrô có thể có bán kính nào sau đây?
A. 242.10-12 m      B. 477.10-12 m
C. 8,48.10-11 m      D. 15,9.10-11 m
Câu 9: Cho bán kính quỹ đạo K trong nguyên tử hiđrô là ro=0,53 Å. Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo này là
A. 2,2.106 m/s      B. 1,1.106 m/s
C. 2,2.105 m/s      D. 1,1.105 m/s
Câu 10: Biết tốc độ của êlectron trên quỹ đạo dừng thứ hai của nguyên tử hiđrô là 1,09.106 m/s. Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo dừng thứ ba là
A. 0,73.106 m/s      B. 1,64.106 m/s
C. 0,48.106 m/s      D. 2,18.106 m/s
Câu 11: Với ro là bán kính Bo. Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo O thì có bán kính quỹ đạo là
A. 4ro      B. 9ro      C. 16ro      D. 25ro
Câu 12: Trong nguyên tử hiđrô, bán kinh Bo là 0,53 Å. Bán kinh bằng 19,08 Å là bán kính quỹ đạo thứ
A. 3      B. 4      C. 5      D. 6
Câu 13: Quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô ở trạng thái En có bán kính
A. tỉ lệ thuận n      B. tỉ lệ nghịch với n
C. tỉ lệ thuận với n2      D. tỉ lệ nghịch với n2
Câu 14: Tìm phát biểu sai
Quỹ đạo dừng của êlectron trong nguyên tử hiđrô là quỹ đạo
A. có bán kính xác định
B. có bán kính tỉ lệ với các số nguyên liên tiếp
C. có bán kính tỉ kệ với bình phương các số nguyên liên tiếp
D. ứng với năng lượng ở trạng thái dừng
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
B
A
A
D
D
C
B
Câu 8: B
Vì 477.10-12 m=4ro có dạng n2ro
Câu 10: A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM