Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang điện trong (phần 2)

Câu 8: Dụng cụ nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?
A. Pin nhiệt điện.
B. Đèn LED.
C. Quang trở.
D.Tế bào quang điện.
Câu 9: Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc ánh sáng trong chất phát quang. Muốn một chất phát quang phát ra bức xạ có bước sóng λ, cần chiếu vào chất đó bức xạ có
A. tần số nhỏ hơn c/λ
B. tần số nhỏ hơn v/λ
C. tần số lớn hơn v/λ
D.tần số lớn hơn c/λ
Câu 10: Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng
A. quang điện ngoài
B. quang điện trong
C. nhiễu xạ ánh sáng
D. tạo thành quang phổ vạch của nguyên từ Hyđrô
Câu 11: Hiện tượng quang điện trong
A. là hiện tượng êlectron hấp thụ photon có năng lựng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất.
B. hiện tượng êlectron chuyển động nhanh hơn khi hấp thụ photon.
C. xảy ra với chất bán dẫn khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số giới hạn.
D.xảy ra với ánh sáng có bước sóng lớn hơn một giá trị nào đó.
Câu 12: Giới hạn quang dẫn của chất CdS là 0,9 μm. Năng lượng tối thiểu của photon ánh sáng có thể gây ra hiện tượng quang dẫn CdS là
A. 0,56 eV
B. 1,12 eV
C. 1,38 eV
D.2,20 eV
Câu 13: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 4μm. Năng lượng kích hoạt của chất đó là
A. 4,97.10-20 J
B. 3,26.10-20 J
C. 4,97.10-19 J
D.3,261.10-19 J
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
Đáp án
A
D
C
C
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM