Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Giao thoa sóng (phần 1)

Câu 1: Hai sóng kết hợp là
A. hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ.
B. hai sóng luôn đi kèm với nhau.
C. hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
D. hai sóng có cùng bước song và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.
Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 30 Hz, người ta thấy đường cực đại thứ ba tính từ đường trung trực của AB qua điểm M có hiệu khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 1,5 m/s       B. 2,1 m/s       C. 2,4 m/s       D. 3,6 m/s.
Câu 3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với tần số 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 36 cm/s       B. 24 cm/s       C. 48 cm/s       D. 20 cm/s.
Câu 4: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng 19 cm, 21 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 26 cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là
A. 16 Hz.       B. 26 Hz.       C. 50 Hz.       D. 13 Hz.
Câu 5: Hai nguồn kết hợp AB dao động cùng pha, cùng biên độ. Tại một điểm M cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 25 cm sóng dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của đoạn AB không có điểm cực đại nào. Tại điểm N các cách nguồn lần lượt 20 cm và 22,5 cm hai sóng dao động
A. lệch pha nhau π/6.        B. cùng pha.        C. vuông pha.        D. ngược pha.
Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 32 cm, tần số f = 25 Hz dao động đồng pha. Biết tốc độ truyền sóng là 75 cm/s. Số vân giao thoa cực đại và cực tiểu quan sát được lần lượt là
A. 18 và 17       B. 20 và 21       C. 21 và 22       D. 23 và 22.
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
B
D
D
C
Câu 2: A
d2-d1=3λ=15 cm ⇒ λ = 5 cm ⇒ v = λf = 1,5 m/s
Câu 3: B
Giữa M và trung trực AB có hai dãy cực đại, mà M là cực tiểu
⇒ M nằm trên đường cực tiểu thứ 3 ⇒ d2-d1=2,5λ
Câu 4: D
M là cực đại lớn nhất : d2-d1=λ=2 cm ⇒ f=v/λ=13 Hz
Câu 5: D
Giữa M và đường trung trực không có vân giao thoa cực đại nào
⇒ M thuộc vân giao thoa cực đại thứ nhất ⇒ d2-d1=λ ⇒ λ = 5 cm
Tại N : d'2-d'1=2,5 cm=λ/2 ⇒ tại N, hai sóng dao động ngược pha
Câu 6: C
Có 21 giá trị k nguyên ứng với 21 cực đại, 22 giá trị bán nguyên ứng với 22 cực tiểu.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM