Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều - Hệ số công suất (phần 2)

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 130 V vào hai đầu đoạn mạch gồm ột biến trở nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Khi biến trở có giá trị là R1=40 Ω hoặc R2=90 Ω thì công suất của mạch đều là P. Cảm kháng ZL của cuộn dây và công suất P của đoạn mạch là
A. 60 Ω ; 130 W        B. 60 Ω ; 60 W
C. 100Ω ; 30 W        D. 75 Ω ; 60 W
Câu 11: Cho đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây tuần cảm có hệ số tự cảm L=0,8/π (H); tụ điện có điện dung C=10-3/5π (F) theo thứ tự mắc liên tiếp nhau vào hai điểm A, B. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB=200√2 cos100πt (V), tăng dần R từ giá trị bằng 0 thì công suất trong mạch thay đổi, giá trị lớn nhất của công suất tiêu thụ trong mạch AB là
A. 444 W        B. 667 W        C. 640 W        D. 222 W
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f=fo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện UC=U. Khi f=fo+75 (Hz) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện UL=U và hệ số công suát của toàn mạch lúc này là 1/√3. Hỏi fo gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 75 Hz        B. 25 Hz        C. 17 Hz        D. 100 Hz
Câu 13: Đặt điện áp u=U√2 cosωt vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi R=R1 và R=R2=8R1 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt là
Câu 14: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 45 V, giữa hai đầu điện trở thuần là 30 V, giữa hai đầu đoạn mạch là 60 V. Hệ số công suất của cuộn dây là
A. 0,125        B. 0,15        C. 0,375        D. 0,25
Câu 15: Cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=Uocosωt. Khi điện trở của biến trở bằng R1 hoặc R2 thì đoạn mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Khi điều chỉnh biến trở, công suất cực đại của đoạn mạch là
Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R mắc với đoạn mạch MN chứa cuộn dây không thuần cảm, có điện trở r = R; độ tự cảm L và đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện C. Giá trị hiệu dụng của điện áp UAB=UNB. Hệ số công suất trên cuộn dây là 0,6. Hệ số công suất của cả mạch bằng
A. 0,923        B. 0,683        C. 0,752        D. 0,854
Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi đượ cvà tụ điện điện có điện dung C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị 1/π (H) hoặc 3/π (H) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị. Giá trị củ điện dung C bằng
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
10
11
12
13
14
15
16
17
Đáp án
A
B
C
A
D
B
A
B
Câu 10: A
Câu 11: B
Câu 12: C
Câu 13: A
Câu 14: D
Câu 15: B
Câu 16: A
Câu 17: B

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM