Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 1)

Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây?
A. Đều là phản ứng tỏa năng lượng
B. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài
C. Đều có thể phóng ra tia γ
D. Không bảo toàn khối lượng
Câu 2: Lực hạt nhân
A. Là lục liên kết các proton trong hạt nhân nguyên tử
B. Là lực hấp dẫn giữa các nuclôn
C. Là lực hút trong bán kinh tác dụng, lực đẩy khi ở ngoài bán kinh tác dụng
D. Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thích thức hạt nhân
Câu 3: Tìm phát biểu sai. So sánh hạt nhân của hai đồng vị 92238U và 92235U, ta thấy chúng có
A. Bán kính như nhau
B. Cùng số proton
C. Số nơtron hơn kém nhau là 3
D. Số nuclôn hơn kém nhau là 3
Câu 4: Biết khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon 612C là 11,9967 u, khối lượng các hạt proton, nơtron lần lượt là mp = 1,007276 u, mn = 1,008665 u và 1 u = 931,5 MeV, năng lương liên kết riêng của hạt nhân 612C là
A. 6,56 MeV/nuclôn       B. 7,02 MeV/nuclôn
C. 7,25 MeV/nuclôn       D. 7,68 MeV/nuclôn
Câu 5: Hạt nào được bức xạ khi32P phân rã thành 32P (nguyên tử số của P và S tương ứng là 15 và 16)
A. Gamma       B. Êlectron
C. Pôzitron       D. Anpha
Câu 6: Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn về
A. Số nuclôn       B. Số proton
C. Số nơtron       D. Khối lượng
Câu 7: Phản ứng hạt nhân khác phản ứng hóa học ở chỗ
A. Có thể tỏa nhiệt hoặc thu nhiệt
B. Không liên quan đến có êlectron ở lớp vỏ nguyên tử
C. Chỉ xảy ra khi thỏa mãn các điều kiện nào đó
D. Tuân theo định luật bảo toàn điện tích
Câu 8: Một hạt nhân 234U phóng xạ tia α tạo thành đồng vị của thôri 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,15 MeV, của 234U là 7,65 MeV, của 230Th là 7,72 MeV. Khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là
A. 13,5 MeV       B. 14,1 MeV
C. 12,5 MeV       D. 11,4 MeV
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
A
D
B
A
B
B
Câu 3: A
Bán kính hạt nhân tỉ lệ với A1/3
Câu 4: D
Δm = 0,098946 u. Năng lượng liên kết riêng là :


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM