Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 2)

Câu 8: Dụng cụ nào sau đây có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?
A. Tế bào quang điện
B. Máy quang phổ
C. Điôt phát quang
D. Quang điện trở
Câu 9: Tìm phát biểu sai
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng
B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt
C. Photon ánh sáng không thể hiện tính chất sóng khi truyền trong chân không
D. Photon ánh sáng luôn mang đồng thời cả tính chất sóng và tính chất hạt
Câu 10: Một quả cầu kim loại được đặt cô lấp về điện và cách xa các vật dẫn khác. Chiếu lần lượt vào quả cầu hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) thì đều xảy ra hiện tượng quang điện và điện thế cực đại mà quả cầu đạt được tương ứng là V1,V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ điện từ nói trên vào quả cầu thì điện thế cực đại của quả cầu là
Câu 11: Tốc độ của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên quỹ đạo có số lượng tử n có giá trị
A. Tỉ lệ thuận với n
B. Tỉ lệ nghịch với n
C. Tỉ lệ thuận với √n
D. Tỉ lệ nghịch với √n
Câu 12: Một quang êlectron có khối lượng m và điện tích – e, sau khi bứt ra khỏi bề mặt kim loại có tốc độ ban đầu cực đại vomax, nó bay thẳng vào từ trường đều có cảm ứng từ B, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Quỹ đạo của êlectron trong từ trường là đường tròn có bán kính
Câu 13: Một quang êlectron khi bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B =10-4 theo phương vuông góc với các đường sức từ có bán kính quỹ đạo là 23,32 cm. Tốc độ của êlectron khi bay vào từ trường là
A. 4,1.106 m/s
B. 4,1.105 m/s
C. 4,1.105 mm/s
D. 6,2.105 m/s
Câu 14: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng λ21 của bức xạ phát ra ứng với sự chuyển êlectron từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K và bước sóng λ32 của bức xạ phát ra ứng với sự chuyển êlectron từ quỹ đạo M sáng quỹ đạo K sẽ là
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
D
C
C
B
A
A
C
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM