Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 1)

Câu 1: Tìm phát biểu sai về ánh sáng
A. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.
B. Tần số của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càng thể hiện rõ.
C. Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càn rõ.
D. Tính chất hạt của ánh sáng thể hiện càng rõ thì tính chất sóng thể hiện càng yếu.
Câu 2: Hiện tượng không chứng tỏ tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng
A. Quang điện ngoài
B. Quang điện trong
C. Phát quang
D. Tán sắc
Câu 3: Tìm phát biểu sai khi so sánh hiện tượng quang điện trong và quang điện ngoài
A. Đều do êlectron nhận năng lựng của photon gây ra
B. Đều do bước sóng giới hạn λo
C. Bước sóng giới hạn đều phụ thuộc vào bản chất của từng khối chất
D. Bước sóng giới hạn ứng với hiện tượng quang điện ngoài thường lớn hơn đối với hiện tượng quang điện
Câu 4: Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang dẫn.
A. Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối chất bán dẫn giảm khi khối bán dẫn được chiếu ánh sáng thích hợp.
B. Trong hiện tượng quang dẫn, các êlectron bị bứt ra khỏi liên kết với hạt nhân của khối chất bán dẫn nhưng vẫn nằm trong khối bán dẫn khi khối bán dẫn được chiếu ánh sáng.
C. Trong hiện tượng quang điện ngoài, độ dẫn điện của khối kim loại tăng khi khối kim loại được chiếu bằng ánh sáng thích hợp.
D. Hiện tượng quang dẫn chỉ có thể xảy ra khi bước sóng của bức xạ kích thích nhỏ hơn một giá trị nào đó đối với mỗi chất bán dẫn
Câu 5: Hiện tượng nào sau dây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng?
A. Hiện tượng quang phát quang
B. Hiện tượng phát xạ nhiệt điện từ
C. Hiện tượng quang điện
D. Hiện tượng phát quang phổ vạch
Câu 6: Hiện tuọng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đều
A. Làm các êlectron bứt ra khỏi vật được chiếu sáng
B. Làm cho điện trở vaạt giảm xuống khi vật được chiếu sáng
C. Được ứng dụng để chế tạo pin quang điện
D. Xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng một bước sóng giới hạn nào đó.
Câu 7: Thuyết sóng ánh sáng không thể giải thích được
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
B. Hiện tượng quang điện
C. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
C
D
D
C
B
D
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM