Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 4

Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại của bản tụ điện là Qo, cường độ dòng điện cực đại là Io. Tần số dao động điện từ tụ do trong mạch là
Câu 2: Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là i = 0,15sin2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 2 μF. Điện áp cực đại trên tụ điện là
A. 3,75 V        B. 7,5 V        C. 37,5 V        D. 75 V
Câu 3: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 1,6 μF. Biết năng lượng dao động của mạch là W=2.10-5 J. Tại thời điểm ban đầu (t = 0) cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị cực đại. Biểu thức để tính cường độ dòng điện trong mạch là
A. i=0,002 cos⁡(5.104t) (A)        B. i=0,2 cos⁡(2,5.104t) (A)
C. i=2 cos⁡(2,5.105t-π) (A)        D. i=0,2 cos⁡(5.105t) (A)
Câu 4: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất 5.10-7 s thì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường trong mạch dao động. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là
A. 2.10-6 s        B. 3.10-6 s
C. 1,5.10-6 s        D. 4.10-6 s
Câu 5: Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là i = 4sin2000t (mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 0,25 μF. Năng lượng cực đại của tụ điện là
A. 8.10-6 J        B. 4.10-6 J
C. 1,6.10-5 J        D. 4.10-5 J
Câu 6: Một mạch chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1 mH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 pF đến 1000 pF. Máy thu có thể thu được tất cả các sóng vô tuyến có dải sóng nằmg trong khoảng
A. 12,84 m ÷ 128,4 m        B. 59,6 m ÷ 596 m
C. 62 m ÷ 620 m        D. 35,5 m ÷ 355 m
Câu 7: Mạch dao động LC, khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 mA. Khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây là 5 mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 10 nF và 25.10-10 J        B. 20 nF và 5.10-10 J
C. 20 nF và 2,25.10-8J        D. 10 nF và 3.10-10 J
Câu 8: Một mạch dao động của máy thu vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm thuần với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C bằng
A. 4C        B. C        C. 2C        D. 3C
Câu 9: Một mạch dao động của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độ tụ cảm L = 12 μH với điện trở không đáng kể và một tụ điện có điện dung có thể điều chỉnh được. Để thu được các sóng vô tuyến có bước sóng từ 10 m tới 160 m thì điện dung của tụ điện phải óc giá trị trong khoảng từ
A. 2,35 pF tời 600 pF        B. 4,3 pF tới 560 pF
C. 4,5 pF tới 600 pF        D. 2,35 pF tới 300 pF
Câu 10: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch chọn sóng thu được sóng điện từ có bước sóng λ1= 300 m ; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ2= 400 m. Khi mắc C1 song song C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
A. λ = 350 m        B. λ = 600 m
C. λ = 700 m        D. λ = 500 m
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
C
B
D
A
B
C
D
A
D
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: D
Câu 5: A
Câu 7: C
Câu 8: D
Câu 9: A
Câu 10: D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM