Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng hình học của tích phân

Câu 7: Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng
và lúc đầu bồn không có nước. Mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây xấp xỉ bằng:
A. 2,65cm     B. 2,66cm     C. 2,67cm     D. 2,68cm.
Câu 8: Vận tốc của một vật chuyển động là
Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian 1,5 giây xấp xỉ bằng:
A. 0,33m     B. 0,34m     C. 0,35m     D. 0,36m.
Câu 9: Thể tích phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3 biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x(0 ≤ x ≤ 3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2√(9-x2)
Câu 10: Thể tích khối xoay khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x(x-4) và trục hoành là:
Câu 11: Thể tích khối tròn khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = sinxcosx, y = 0, x = 0, x = π/2 là:
Câu 12: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = lnx, y = 0, x = 2 là:
A. π(ln22 - 2ln2 + 1)     B. 2π(ln22 - 2ln2 + 1)
C. 4π(ln22 - ln2 + 1)    D. 2π(ln22 - ln2 + 1)
Câu 13: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục tung một hình phẳng giới hạn bởi hình tròn tâm I(2;0) bán kính R = 1 là:
A. π2     B. 2π2     C. 4π2     D. 8π2
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-B
8-B
9-B
10-D
11-C
12-B
13-B
Câu 7:
Mức nước trong bồn tại giây thứ t bằng
Với t = 0 ta có C = h(0) = -12/5 , khi đó h(6) ≈ 2,66 cm .
Câu 8:
Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 1,5 giây bằng
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Ta có:
Vậy ta có:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM