Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân

Câu 1: Giả sử
Giá trị của K là:
A.9     B.3    C.81    D.8
Câu 2: Cho:
Tính giá trị của a-b.
A.3     B.1    C.2    D.0.
Câu 3: Cho
Giả sử đặt t = ∛ex + 2 thì ta được:
Câu 4: Cho
Khi đó a+b bằng
A.10+ √7    B.22   C. √7 + 6     D.6.
Câu 5: Cho
Đặt t = x2 . Biết


Câu 6: Nếu
với a < d < b thì
A.-2    B.3     C.8     D.0
Câu 7: Cho tích phân
Nếu biến đổi số t = sin2x thì:
Câu 8: Biết
Phát biểu nào sau đây nhận giá trị đúng?
Câu 9:
A. Không xác định được     B.1
C.3     D.-1
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-D
3-A
4-B
5-B
6-B
7-A
8-D
9-B
Câu 2:
Khi x = 1 thì t = e, khi x = e thì t = ee + 1 .
Từ đó suy ra a – b = 0.
Câu 3:
=>(t - 2)3 = ex => 3(t-2)2dt = exdx
Khi đó
Câu 4:
Ta có
Câu 5:
Đặt t = x2 =7gt; dt = 2xdx. Ta có:
Câu 6:
Ta có:
Câu 7:
Đặt t = sin2x thì khi đó
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM