Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phần 1)

Câu 1: Tích phân
Câu 2: Cho hai tích phân:

Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng?
Câu 3:
Câu 4: Tính tích phân
A. I = 0     B. I = a2     C. I = -a2    D. I = 2a2 .
Câu 5: Tính tích phân
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-B
3-B
4-B
5-B
Câu 1:
Ta chọn đáp án A
Câu 2:
Đặt t = π/2 - x => dt = -dx Khi x = a thì t = π/2 - a , khi x = π/2 - a thì t = a
Ta có:
Vậy chọn đáp án B.
Câu 3:
Đặt: t = 3 - x => dt = - dx .
Khi x = 0 thì t = 3, khi x = a thì t = 3-a.
Vậy chọn đáp án B.
Câu 4:
Ta có:
Vậy chọn đáp án B.
Câu 5:
Đặt t = lnx => dt = (1/x)dx . Khi x = 1 thì t = 0, khi x = 2e thì t = 1+ln2. Ta có:
Vậy chọn đáp án B.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM