Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Thể tích khối đa diện (Phần 7)

Câu 34: Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân. Cạnh đáy AB=a, cạnh đáy CD = 3a, góc ADC = 45o , SA vuông góc với đáy và SB tạo với đáy một góc bằng 60o
Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy, SA = AB. Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC, cắt SB, SC, SD lần lượt ở B’, C’, D’. Tính tỉ số k giữa thể tích hình chóp S.AB’C’D’ và thể tích hình chóp S.ABCD.
Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy, SA=AB=a. Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC, cắt SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính thể tích V của hình chóp S.AB’C’D’
Câu 37: Gọi (H) là hình chóp có đáy là hình bình hành. (H’) là hình chóp có được từ (H) bằng cách tăng chiều cao của (H) lên 2 lần và giảm kích thước các cạnh đáy của (H) đi 2 lần. Tính tỉ số k giữa thể tích (H’) và thể tích (H).
A. k = 1/2    B. k=1    C. k=2   D. k=4
Câu 38: Gọi (H) là hình chóp có đáy là hình bình hành. (H’) là hình chóp có được từ (H) bằng cách giảm chiều cao của (H) xuống 2 lần và tăng kích thước các cạnh đáy của (H) lên 2 lần. Tính tỉ số k giữa thể tích (H’) và thể tích (H).
A. k = 1/2   B. k=1   C. k=2   D. k=4
Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD, gọi A', B', C', D' theo thứ tự là trung điểm của các cạnh bên SA, SB, SC, SD . Tính tỉ số k giữa thể tích hình chóp S.A'B'C'D' và thể tích hình chóp S.ABCD.
A. k = 1/6   B. k = 1/8    C. k = 1/12    D. k = 1/16
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD, gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Tính tỉ số k giữa thể tích hình chóp S.MNPQ và thể tích hình chóp S.ABCD.
A. k = 1/2    B. k = 1/4   C. k = 1/6    D. k = 1/8
Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CD, SC. Tính tỉ số k giữa thể tích hình chóp P.MNC và thể tích hình chóp S.ABCD.
A. k = 1/6    B. k = 1/8   C. k = 1/12   D. k = 1/16
Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CD, SC. Tính tỉ số k giữa thể tích hình chóp P.BMND và thể tích hình chóp S.ABCD.
A. k = 1/6    B. k = 1/8    C. k = 3/16   D. k = 1/16
Hướng dẫn giải và Đáp án
34-B
35-D
36-C
37-A
38-C
39-B
40-A
41-D
42-C
Câu 35:
Dễ thấy B’, D’ tương ứng là trung điểm của SB, SD, SB ⊥ BC.

Câu 36:
Áp dụng bài tập trên VS.AB'C'D' = (1/6).VS.ABCD
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM