Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Câu 1: Phương trình z2 -az + b = 0 (a, b ∈ R) có nghiệm z = 1 + i khi
A. a = 2, b = -2    B. a = 2, b = 2    C. a = -2, b = 2   D. a = -2, b = -2
Câu 2: Phương trình 2z2 + 4z + 5 = 0 có các nghiệm là
Câu 3: Phương trình z2 - z + 1 = 0 có hai nghiệm là
Câu 4: Để phương trình z2 + bz + c = 0 nhận z1 = -4 + 2i và z2 = -4 - 2i làm nghiệm thì
A. b = -8, c = 20   B. b = -8, c = -20
C. b = 8, c = 20    D. b = 8, c = 20
Câu 5: Phương trình z2 + 6z + 15 = 0 có các nghiệm là z1, z2.Giá trị biểu thức T = |z1| + |z2| bằng:
A. 2√15    B. 6    C. 4√5   D. 2√3
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-C
3-A
4-D
5-A
Câu 1:
Thay z = 1 + i vào phương trình đã cho ta có:
(1 + i)2 - a(1 + i) + b = 0 <=> b - a + (2 - a)i = 0
Chọn đáp án B.
Câu 2:
Ta có: Δ' = 4 - 10 = -6 = 6i2
Phương trình đã cho có các nghiệm là
Chọn đáp án C.
Câu 3:
Ta có: Δ = 12 - 4 = -3 = 3i2
Các nghiệm của phương trình đã cho là
Chọn đáp án A.
Câu 4:
Để phương trình đã cho nhận z1, z2 làm nghiệm thì
Chọn đáp án D.
Câu 5:
Ta có:Δ' = 9 - 15 = -6 = 6i2
Các nghiệm của phương trình là z1 = - 3 - i√6, z2 = - 3 + i√6
Do đó
Chọn đáp án A.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM