Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2)

Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là
Câu 2: Phần thực và phần ảo của số phức
A. 0 và 1   B. 0 và i   C. 0 và -1   D. 0 và – i.
Câu 3: Cho số phức
Phần thực và phần ảo của số phức w = (z + 1)(z + 2) là
A. 2 và 1   B. 1 và 3   C. 2 và i   D. 1 và 3i.
Câu 4: Số phức


Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn (2 + 3i)z = 1 Khi đó, z + 2z bằng
A. – 3 + i   B. – 3 – i    C. 3 + i   D. 3 – i.
Câu 6: Các số thực x, y thỏa mãn
Khi đó, tổng T = x + y bằng
A. 4   B.5    C. 6    D. 7.
Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn (3 + 2i)z + (2 - i)2 = 4 + i. Môđun của số phức w = (z + 1)z là
A. 2    B. 4   C. 10    D. √10
Câu 8: Cho số phức z thỏa mãn
Môđun của số phức w = z + i + 1 là
A. 3    B. 4   C. 5   D. 6.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-C
3-B
4-A
5-B
6-C
7-D
8-C
Câu 1:
Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là
Câu 2:
Ta có
Vậy phần thực và phần ảo của z là 0 và -1
Câu 3:
Ta có
Suy ra w = (1 + i)(2 + i) = 2 + i + 2i - 1 = 1 + 3i
Vậy phần thực và phần ảo của w là 1 và 3
Câu 4:
Ta có
Câu 5:
Ta có: (2 + 3i)z = 1 - 5i. Do đó
Do đó z + 2z = -1 + i + 2(-1 - i)= -3 - i
Câu 6:
Ta có
Vậy T = -2 + 8 = 6
Câu 7:
Ta có: (3 + 2i)z + (2 - i)2 = 4 + i <=> (3 + 2i)z = 1 + 5i. Suy ra
Do đó w = (z + 1)z = (2 + i)(1 - i) = 2 - 2i + i + 1 = 3 - i
Câu 8:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM