Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:
A. 0     B. -8/3     C. 8/3     D. Kết quả khác .
Câu 14: Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và y = √xsinx với (0 ≤ x ≤ π) là:

Câu 15: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường


Câu 16: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4 , y = x2/2 .
A. 12π     B. -12π    C. 16π    D. -16π
Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = π/3 quanh Ox là:
Câu 18: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ay = x2 và ax = y2 là:
A. -a3/3    B. a3/3     C. a2    D. -a2
Câu 19: Một vật chuyển động với vận tốc
Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:
A. 11m     B. 12m    C. 13m     D. 14m.
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-C
14-B
15-D
16-A
17-D
18-B
19-B
Câu 13:
Phương trình tiếp tuyến với y = x2 + 1 tại M(2;5) là: y = 4(x - 2) + 5 = 4x - 3.
Ta có x2 + 1 = 4x - 3 => x = 2 khi đó
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:
Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 4 giây bằng :
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM