Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Câu 7:
Câu 8: Tích phân
với α ∈ [0; π] là:
A. αcosα - sinα    B. αcosα + sinα
C. -αcosα + sinα     D. -αcosα - sinα

Câu 9: Cho tích phân
Phát biểu nào sau đây là sai:
Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là:
Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (e + 1)x và y = (1 + ex)x là:
Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (x - 6)2 và y = 6x - x2 là:
A. 9     B. 9/2     C. 0     D. Kết quả khác.
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-A
8-C
9-A
10-A
11-B
12-A
Câu 7:
Đặt t = sinx, ta có:
Câu 8:
Áp dụng công thức tích phân từng phần ta có:

Câu 9:
Áp dụng công thức tích phân của hàm có chu kì T,
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM