Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Ôn tập chương 3 (phần 1)

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho vectơ
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC. Điều kiện nào dưới đây không tương đương với điều kiện G là trọng tâm của tam giác ABC.
C. Công thức tọa độ của điểm G là:
D. OA + OB + OC ≥ 3OG
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 3). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. OA = OB = OC   B. GA = GB = GC   C. OG ⊥ (ABC)   D. OG = 3
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho hình bình hành ABDC. Biết rằng A(1;3;5), B(3;1;1), C(5;8;9). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B(x0, y0, 5) . Đường thẳng AB song song với trục Oz khi và chỉ khi:
A. x0 = 1   C. x0 = 1 và y0 = 2
B. x0 = y0 = 0   D. x0 = 1 hoặc y0 = 2
Câu 6: Trong không gian Oxyz,lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2;1;-3) và vuông góc với trục Oy
A. x + z + 1 = 0   B. y - 1 = 0    C. y + 1 = 0   D. 2x + y - 3z - 1 = 0
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-D
3-D
4-D
5-C
6-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM