Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Ôn tập chương 1 (Phần 1)

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Khối đa diện có các mặt là những hình ngũ giác thì
A. Số các mặt là số lẻ   C. số các cạnh là số lẻ
B. Số các đỉnh là số lẻ   D. số các mặt là số chẵn
Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại các khối đa diện đều loại (5;3)
B. Tồn tại các khối đa diện đều loại (5;4)
C. Tồn tại các khối đa diện đều loại (5;5)
D. Tồn tại các khối đa diện đều loại (4;5)
Câu 3: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại một hình đa diện đều có số đỉnh lớn hơn số mặt
B. Tồn tại một hình đa diện đều có số đỉnh bằng số mặt
C. Tồn tại một hình đa diện đều có số đỉnh nhỏ hơn số mặt
D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh nhỏ hơn số mặt
Câu 4: Tính thể tích V của khối bát diện đều cạnh a.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABC. M, N lần lượt à trung điểm của AB, AC. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích của các hình chóp S.ABC và S.MBCN.
Câu 6: Tính thể tích V của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc bằng 45o
Câu 7: Tính thể tích V của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy, diện tích tam giác SAC bằng 3a2/4
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-A
3-D
4-B
5-C
6-A
7-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM