Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Nguyên hàm

Câu 1: Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx .
A. I = sin(4x + 2) + C    B. I = - sin(4x + 3) + C
C. I = (1/4).sin(4x + 3) + C   D. I = 4sin(4x + 3) + C
Câu 2: Tìm I = ∫x.e3xdx
Câu 3: Tìm I = ∫sin5xcosxdx .
Câu 4:
Câu 5: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = 22x.3x.7x .
Câu 6: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của:
A. 2(2√x - 1) + C     B. 2√x + C     C. 2√x + 1    D. 2(2√x + 1) + C .
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-C
4-B
5-A
6-B
Câu 1:
Đặt u = 4x+3 => y' = 4 và cos(4x+3)dx được viết thành
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Ta biến đổi để thu được:
Đặt: t = sinx, ta được:
Thay: t = sinx, suy ra
Câu 5:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM