Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Phần 3)

Câu 13: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 12 đỉnh    B. 16 đỉnh    C. 20 đỉnh   D. 24 đỉnh
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều
B. Tâm các mặt của một hình bát diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều
C. Tâm các mặt của một hình 12 mặt đều là các đỉnh của một hình 12 mặt đều
D. Tâm các mặt của một hình 20 mặt đều là các đỉnh của một hình 20 mặt đều
Câu 15: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một….”
A. Hình 12 mặt đều    C. Hình lập phương
B. Hình bát diện đều    D. Hình tứ diện đều
Câu 16: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một….”
A. Hình tứ diện đều   C. hình bát diện đều
B. Hình lập phương    D. hình 12 mặt đều
Câu 17: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những….”
A. Đa giác tám cạnh đều   C. ngũ giác đề
B. Đa giác bảy cạnh đều   D. lục giác đều
Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những tam giác đều
B. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những hình vuông
C. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những ngũ giác đều
D. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những lục giác đều
Câu 19: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh lớn hơn số mặt?
A. Hình tứ diện đều   C. hình 12 mặt đều
B. Hình bát diện đều   D. hình 20 mặt đều
Câu 20: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh nhỏ hơn số mặt?
A. Hình tứ diện đều   C. hình 12 mặt đều
B. Hình lập phương    D. hình 20 mặt đều
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-A
14-A
15-B
16-C
17-C
18-D
19-C
20-D
Câu 13:
Khối 20 mặt đều thuộc loại (3 ;5), nên ta có 3.20=5d, suy ra d=12
Câu 19:
Dễ thấy A, B sai. Hình 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên 5m=3d, nên d > m
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM