Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Khái niệm về mặt tròn xoay (Phần 4)

Câu 9: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy là r và đường cao 3r/4. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón. Kết quả nào sau đây đúng?
Câu 10: Khối nón có góc ở đỉnh là 60o và có thể tích là π. Độ dài đường sinh của khối nón là:
Câu 11: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’ là:
Câu 12: Cho khối trụ có bán kính đáy 4m và đường cao là 5m. Thể tích khối trụ là:
A. 20π(m3)    B. 60π(m3)    C. 80π(m3)   D.100π(m3)
Câu 13: Cho hình chữ nhật ABCD có AC = 2AD = 2a. Quay quanh trục AB đường gấp khúc ADCB ta được hình trụ có diện tích xung quanh là:
A. 6πa2   B. 3πa2   C. 2πa2√3    D. πa2√6
Câu 14: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và diện tích toàn phần 4πa2 . Độ dài đường cao của hình trụ là:
A. a/4    B. a    C. a/2   D. 2a
Câu 15: Cho hình trụ có diện tích toàn phần 6πa2 và thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua trục là một hình vuông. Chiều cao của hình trụ là:
A. 3a/4   B. a    C. 3a/2    D. 2a
Câu 16: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 12π , đường cao của hình trụ là 1. Diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. 6π   B. 4π   C. 2π   D. π
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-B
10-A
11-A
12-C
13-C
14-B
15-D
16-B
Câu 9:
Từ giả thiết ta có:
Câu 10:
Từ giả thiết ta có :
=> V = (1/3)πr3√3 = π
Câu 11:
Từ giả thiết ta có:
Câu 12:
Từ giả thiết ta có: V = πr2h = 80π(m3)
Câu 13:
Từ giả thiết ta có : AC = 2AD = 2a suy ra:
Khi đó ta có :
Câu 14:
Từ giả thiết ta có:
Câu 15:
Từ giả thiết ta có:
Câu 16:
Từ giả thiết ta có :
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM