Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian (phần 7)

Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho vectơ a = (-1; -2; 3) . Tìm tọa độ của vectơ b = (2; y; z) biết rằng vectơ b cùng phương với vectơ a

Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho vectơ a = (m; m + 3; 3 - 2m). Với giá trị nào của m thì vectơ a có độ dài nhỏ nhất
A. m = 1/2   B. m = 0   C. m = 1   D. m = -3
Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (3; 4; 0), v = (2; -1; 2) . Tích vô hướng của hai vectơ u và v là:
A. 15   B. 2   C. 3   D. 0
Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình là:
(x - 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 25
Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S)
A. I(1; -2; -3); R = 25    C. I(-1; 2; 3); R = 25
B. I(-1; 2; 3); R = 5   D. I(1; -2; -3); R = 5
Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình là:
x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0
Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S)
A. I(1; -2; -2); R = 2    C. I(-1; 2; 2); R = 2
B. I(1; -2; -2); R = 4   D. I(-2; 4; 4); R = 4
Câu 36: Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt cầu?
A. x2 + y2 + z2 - 2x + 4y - 8z - 25 = 0
B. x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 6z + 15 = 0
C. 3x2 + 3y2 + 3z2 - 6x - 7y - 8z + 1 = 0
D. (x - 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 + 10 = 0
Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình là:
3x2 + 3y2 + 3z2 + 6x - 8y + 15z - 3 = 0
Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).
Hướng dẫn giải và Đáp án
31-D
32-A
33-B
34-D
35-A
36-C
37-B
Câu 31:
Vectơ b cùng phương với vectơ a khi và chỉ khi tồn tại một số thực k thỏa mãn:
Câu 36:
Sử dụng phương trình x2 + y2 + z2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 là phương trình của một mặt cầu khi và chỉ khi: a2 + b2 + c2 - d > 0
Câu 37:
Phương trình (S) được viết lại dưới dạng:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM