Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian (phần 5)

Câu 16: Cho hai vectơ ab tạo với nhau một góc 120o. Biết độ dài của hai vectơ đó lần lượt là 4 và 3. Độ dài của vectơ tổng a + b là:
A. 7   B. 1   C. √13   D. √37
Câu 17: Cho hai vectơ ab tạo với nhau một góc 60o . Biết độ dài của hai vectơ đó lần lượt là 5 và 10. Độ dài của vectơ hiệu a - b là:
A. 15   B. 5   C. 75   D. √75
Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;2;2), B(-4;-4;-4). Điểm nào dưới đây nằm trên đường thẳng AB?
A. M1(-1; 1; -1)   B. M2(1; -1; -1)   C. M3(-1; -1; 1)   D. M4(-1; -1; -1)
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;-3), B(3;6;-9). Điểm nào dưới đây không nằm trên đường thẳng AB?
A. M1(2; 4; -6)   B. M2(-1; -2; 3)   C. M3(0; 0; 1)   D. M4(5; 10; -15)
Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;1;-3), B(4;2;-6), C(10;5;-15). Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = (1; -2; -3), b = (m; 2m - 1; 1) . Với những giá trị nào của m thì hai vectơ a và b vuông góc?
A. m = -1/3   B. m = -1/2    C. m = 1   D. m = 0
Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = (1; m; 2m - 1), b = (m + 1; m2 + 1; 4m - 2) . Với những giá trị nào của m thì cos(ab) đạt giá trị lớn nhất?
A. m = 1/2    C. m = 1
B. m = 1 hoặc m = 1/2    D. Không tồn tại m thỏa mãn
Hướng dẫn giải và Đáp án
16-C
17-D
18-D
19-C
20-B
21-A
22-C
Câu 22:
cos(ab)đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi góc giữa hai vectơ a và b là 0o, nghĩa là tồn tại một số dương k sao cho b = k.a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM