Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian (phần 1)

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a = (2; 1; -2) . Tìm tọa độ của các vectơ b cùng phương với vectơ a và có độ dài bằng 6.
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ
Với những giá trị nào của m thì sin(ab) đạt giá trị lớn nhất
A. m=1     C. m=-8
B. m=1 hoặc m=-8   D. Không tồn tại m thỏa mãn.
Câu 3: Trong không gian Oxyz , gọi φ là góc tạo bởi hai vectơ a = (4; 3; 1); b = (-1; 2; 3). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABDC với A(0;0;0), B(1;-2;3), D(3;1;-4). Tọa độ của điểm C là:
A. (4;-1;-1)   B. (2;3;-7)   C. (3/2; 1/2; -2)   D. (-2;-3;7)
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-A
4-B
Câu 1:
Ta có:
Mặt khác hai vectơ này cùng phương nên ta có:
Từ đó ta suy ra
Vậy đáp án cần tìm là C.
Lưu ý. Đáp an D là sai, do sai lầm trong tính độ dài của vectơ a :
Mà hai vectơ này cùng phương nên ta có:
Câu 2:
Với mọi cặp vectơ
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai vectơ này vuông góc. Điều đó tương đương với điều kiện :
a.b = 1.(-5) + m.(m + 1) + (2m - 1).3 = 0
Chọn B.
Nếu chúng ta suy nghĩ sai là: ‘‘ sin(ab) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi góc giữa hai vectơ đó lớn nhất ’’ thì khi đó góc giữa hai vectơ bằng 180o , do đó tồn tại số k âm sao cho :
Hệ này vô nghiệm và dẫn đến ta chọn đáp án là D.
Câu 3:
Ta có
Suy ra
Vậy đáp án đúng là A.
Lưu ý. Đáp án B sai do tính nhầm
Đáp án C sai do tính nhầm
Đáp án D sai do tính nhầm
Câu 4:
Vì ABCD là hình bình hành nên ta có:
Vậy đáp án đúng là B.
Lưu ý. Đáp án A sai do nhầm giải thiết ABCD là hình bình hành.
Đáp án C xuất phát từ việc vận dụng sai quy tắc hình bình hành
Đáp án D xuất phát từ sai lầm cho rằng: AC = DB
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM