Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lôgarit (Phần 2)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức log3100 - log318 - log350
A. -3    B. -2    C. 2    D. 3
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức (log23)(log94)
A. 2/3    B. 1    C. 3/2    D. 4
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức
A. -2     B. 2    C. -3loga5    D. 3loga5
Câu 4: 10log7 bằng:
A. 1   B. log710   C. 7   D. log7
Câu 5: Cho P = log3(a2b3) (a,b là các số dương). Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. P = 6lpg3a.log3b   B. P = 2log3a + 3log3b
C. P = (1/2)log3a + (1/3)log3b    D. P = (log3a)2.(log3b)3
Câu 6: Đặt a = log27, b = log23. Tính log2(56/9) theo a và b
A. P = 3 + a - 2b    B. P = 3 + a - b2   C. P = 3a/2b    D. 3a/b2
Câu 7: Biết y = 23x. Hãy biểu thị x theo y
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-B
3-A
4-C
5-B
6-A
7-C
Câu 1:
log3100 - log318 - log350
Câu 2:
(log23)(log94) = (log23) = (log3222) = (log23)(log32) = 1
Câu 3:
Câu 4:
Sử dụng công thức alohab
Câu 5:
P = log3a2 + log3b3 = 2log3a + 3log3b
Câu 6:
P = log256 - log29 = log2(8.7) - log232 = log223 + log27 - 2log23 = 3 + log27 - 2log23 = 3 + a - 2b
Câu 7:
y = 23x <=> 3x = log2y <=> x = (1/3)log2y
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM