Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lôgarit (Phần 1)

Câu 1: Biết 3 + 2log2x = log2y . Hãy biểu thị y theo x
A. y = 2x+3    B. y = 8x2    C. y = x2+8    D. y = 3x2
Câu 2: Nếu x = (log82)log28 thì log3x bằng:
A. -3    B. -1/3   C. 1/3    D. 3
Câu 3: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó [H+] là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 2,44
A. 1,1.108 mol/L     C. 3,6.10-3 mol/L
B. 3,2.10-4 mol/L    D. 3,7.10-3 mol/L
Câu 4: Rút gọn biểu thức
Câu 5: Với mỗi số nguyên n, n > 1, đặt an = (logn2002)-1, b = a2 + a3 + a4 + a5 và c = a10 + a11 + a12 + a13 + a14. Tính b - c
Câu 6: Tính giá trị biểu thức
A. 0,01   B. 0,1    C. 1   D. 10
Câu 7: Đặt a = log23, b = log35. Hãy tính biểu thức P = log660 theo a và b
Câu 8:
Câu 9: Biết log(xy3) = 1 và log(x2y) = 1. Tính giá trị của log(xy)
A. 3/5    B. -1/2   C. 1/2   D. 1
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-A
3-C
4-B
5-B
6-C
7-D
8-A
9-A
Câu 1:
3 + 2log2x = log2y <=> log223 + log2x2 = log2y
Chọn đáp án B
Câu 2:
x = (log82)log28 = (log232)log223 = (1/3)3 = 3-3 => log3x = -3
Chọn đáp án A
Câu 3:
pH = -log[H+]
=> [H+] = 10-pH = 10-2,44 ≈ 0,00363 ≈ 3,6.10-3 (mol/L).
Chọn đáp án C
Câu 4:
P = loga - logb + logb - logc + logc - logd + logd - loga - logy + logd + logx = log(x/y)
Chọn đáp án B.
Câu 5:
b - c = (log20022 + log20023 + log200024 + log20025) - (log200210 + log200211 + log200212 + log200213 + log200214 )
Chọn đáp án B
Câu 6:
Biểu thức đã cho bằng
log100!2 + log100!3 + log100!4 + ... + log100!100 = log100!(2.3.4....10) = log100!100! = 1
Chọn đáp án C
Câu 7:
Chọn đáp án D
Câu 8:
Chọn đáp án A.
Câu 9:
Ta có: 1 = log(xy3) = logx + 3logy và 1 = loh(x2y) = 2logx + logy
Từ đó ta tính được logx = 2/5 và logy = 1/5 . Vậy log(xy) = logx + logy = 3/5 .
Chọn đáp án A
Cách khác: Từ hai điều kiện đã cho, có xy3 = 10 và x2y = 10. Từ đó, tính được
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM