Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 1

Câu 13: Cho hàm số y = -x4 + 2x2 - 1. Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là:
A. 1   B.2   C. 3    D. 4
Câu 14: Cho hàm số y = 3sinx - 4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (-π/2 ; π/2) bằng
A. -1     B. π/6    C. 1   D. -π/6
Câu 15: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 1. Tích các giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng
A. -6   B. -3   C.0    D. 3
Câu 16: Số đường thẳng đi qua điểm A(0; 3) và tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 + 3 là:
A. 0   B. 1   C. 2   D. 3
Câu 17: Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T(0o ≤ T ≤ 30o) được cho bởi công thức V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T2 - 0,0000679T3. Ở nhiệt độ xấp xỉ bao nhiêu thì nước có khối lượng riêng lớn nhất?
A. 1   B.2    C. 3   D. 4
Câu 18: Hàm số
đồng biến trên từng khoảng xác định của nó khi:
A. m > 0    B. m < 0    C. m ≠ 1    D. m > 0
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-B
14-C
15-B
16-D
17-D
18-D
Câu 14:
Giá trị lớn nhất của đồ thị hàm số trên khoảng (-π/2; π/2) bằng 1 tại x = π/6 .
Câu 15:
Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 và giá trị cực tiểu bằng -3. Tích của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu bằng -3.
Câu 16:
Ta có y' = 4x3 - 4x . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 có dạng
Tiếp tuyến đi qua A(0,3) nên

Vậy có 3 đường thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 17:
d = m/V . Khối lượng riêng lớn nhất khi V nhỏ nhất <=> T ≈ 4
Câu 18:
Để hàm số tăng trên từng khoảng xác định thì y’ > 0 <=> m > 0.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM