Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lũy thừa

Câu 15: Nếu 21998 - 21997 - 21996 + 21995 = k.21995 thì giá trị của k là
A.1   B.2    C.3    D. 4.
Câu 16: Cho a,b,x là các số dương thỏa mãn (2a)2b = ab.xb . Khi đó x bằng
A.2    B.a    C. 2a   D. 4a.
Câu 17: Trong phòng thí nghiệm, khối lượng của 50 giọt máu cân được là 0,532 gam. Biết rằng khối lượng riêng của máu là 1060kg/m3 và các giọt máu đều là hình cầu có khối lượng bằng nhau.Tính đường kính của giọt máu.
A.1,34mm   B.4,93mm   C.2,39mm   D. 2,68mm.
Câu 18: Tính số nguyên n lớn nhất thỏa mãn n200 < 5300 .
A.10    B.11   C.12   D.13.
Câu 19: Giả sử a là số thỏa mãn a + a-1 = 4 .TÍnh giá trị của biểu thức a4 + a-4.
A.164   B.172   C.192   D.194.
Câu 20: Cho
Giữa x và y có hệ thức nào sau đây?
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-C
16-D
17-A
18-B
19-D
20-A
Câu 15:
21998 - 21997 - 21996 + 21995 = 21995(23 - 22 - 2 + 1) = 3.21995 = k.21995 => k = 3
Câu 16:
(2a)2b = ab.xb => (4a2)b = (ax)b => 4a2 = ax => x = 4a
Câu 17:
Thể tích của mỗi giọt máu
Ta có
(r là bán kính mỗi giọt máu) nên
Câu 18:
Ta tìm n trong các số nguyên dương. Khi đó
n200 < 5300 <=> (n2)100 < (53)100 <=> n2 < 53 = 125 <=> n < √125 ≈ 11,18
Ta thấy số nguyên dương n lớn nhất thỏa mãn là n = 11
Câu 19:
a + a-1 = 4 => 16 = (a + a-1)2 = a2 + 2 + a-2 => 14 = a2 + a-2
=> 196 = (a2 + a-2)2 = a4 + 2 + a-4 => a4 + a-4 = 194
Câu 20:
Từ giả thiết ta có
Mặt khác
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM