Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lũy thừa

Câu 1: Tính giá trị biểu thức
Câu 2: Rút gọn biểu thức
viết kết quả sao cho các lũy thừa đều dương
Câu 3: Nếu x > y > 0 thì
Câu 4: Nếu x ≥ 0 thì
bằng
Câu 5: Biểu thức
bằng biểu thức nào dưới đây?
A. a-2 + b-2    B. a-2 - b-2    C. a2 + b2    D. a-6 - b-6
Câu 6: Cho a và b là 2 số dương thỏa mãn đồng thời ab = ba và b=9a. Tìm a.
Câu 7: Biết (a + a-1)2 = 3. Tính giá trị của a3 + a-3 .
A.0   B. 1    C. 2   D. 3.
Câu 8: Biết rằng x = 1 + 2t và y = 1 + 2-t . Hãy biểu diễn y theo x.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-B
3-C
4-B
5-B
6-B
7-A
8-D
Câu 1:
Chọn đáp án D
Câu 2:

Chọn đáp án B.
Câu 3:
Chọn đáp án C .
Câu 4:
Cách khác:
Đáp án B
Câu 5:
Sử dụng hằng đẳng thức α2 - β2 = (α + β)(α - β), ta có
Chọn đáp án B.
Câu 6:
Thế b=9a vào đẳng thức còn lại ta được
a9a = (9a)a => (a9)a => a9 = 9a => a8 = 9 ( do a > 0)
Chọn đáp án B
Câu 7:
Sử dụng hằng đẳng thức ta có
Mặt khác
=> a3 + a-3 .Chọn đáp án A.
Câu 8:
Từ giả thiết ta có
Chọn đáp án D.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM