Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 4)

Câu 7: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x1/5 tại điểm có tung độ bằng 2.
Câu 8: Tính tổng các nghiệm của phương trình
A. 7.   B. 25.    C. 73.     D.337.
Câu 9: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị
Câu 10: Cho 2 hàm số f(x) = x2 và g(x) = x1/2 . Biết rằng α > 0 và f(α) < g(α). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 0 < α < 1/2    B. 0 < α ≤ 1   C. 1/2 < α < 2   D. α > 1
Câu 11: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y = √x - ∜x, x > 0
Câu 12: Tìm các điểm cực trị của hàm số
A. x=1.    B.x=2.
C. x=1 va x=-2   D. x=2 và x=-1.
Câu 13: Tìm các điểm cự trị của hàm số
A. x=2.   B. 3/2   C. x=6.   D. x=4.
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-B
8-D
9-A
10-B
11-C
12-A
13-B
Câu 7:

Tiếp tuyến
Câu 8:
Đặt t = ∜x , nhận được phương trình t2 - 7t + 12 = 0 <=> t = 3 hoặc t = 4
=> ∜x = 3 hoặc ∜x = 4 => x = 34 = 81 hoặc x = 44 = 256
Tổng hai nghiệm : 81 + 256 = 337
Câu 9:
Phương trình hoành độ giao điểm
Câu 10:
<=> α3/2 < 1 <=> 0 < α < 1 (do α > 0) => 0 < α ≤ 1
Câu 11:

y' = 0 <=> 2∜x - 1 > 0 <=> x > 1/16 => Khoảng đồng biến của hàm số là (1/16; +∞)
Câu 12:
y'= 0 <=> x2 + x - 2 = 0 <=> x = -2 (loại) hoặc x = 1
y' đổi dấu khi đi qua điểm x = 1 nên hàm số có một điểm cực trị là x = 1
Câu 13:

y' = 0 <=> 12 - 8x = 0 <=> x = 3/2
y’ đổi dấu khi đi qua điểm x = 3/2 nên hàm số có một điểm cực trị là x = 3/2
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM