Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 3)

Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên (0; +∞) ?
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 3: Số nào sau đây là lớn hơn 1?
Câu 4: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:
A. d,c,a,b.   B.d,c,b,a.   C. c,d,b,a.   D.c,a,b,d.
Câu 5: Tìm đạo hàm của hàm số
Câu 6: Tìm đạo hàm của hàm số
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-D
3-B
4-D
5-C
6-A
Câu 2:
Lưu ý
Viết lại sao cho hai vế của mỗi bất đẳng thức đều là lũy thừa cùng số mũ. Lưu ý, từ tính đơn điệu của hàm số lũy thừa y = xα , ta có
   + Nếu α > 0 thì aα < bα <=> a < b;
   + Nếu α < 0 thì a < b <=> aα > bα;
Chẳng hạn, đối với cặp
ta có
Câu 3:
Lưu ý với
Câu 4:
Viết lại
Ta có
Câu 5:

Câu 6:
Viết lại y = (x2 - x + 2)3/4
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM