Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 1)

Câu 1: Cho α là một số thực và hàm số
đồng biến trên (0; +∞). Khẳng định nào sau đây là đúng
A. α < 1    B. 0 < α < 1/2    C. 1/2 < α < 1   D. α > 1
Câu 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:
A. b,c,d,a    B. a,b,c,d    C.c,d,a,b.   D. d,b,c,a.
Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số
Câu 4: Tìm đạo hàm của hàm số
Câu 5: Đồ thị hàm số y = x1/4 cắt đường thẳng y=2x tại một điểm nằm bên phải trục tung. Tìm tọa độ điểm này.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-D
3-B
4-A
5-D
Câu 1: Viết lại hàm số dưới dạng hàm lũy thừa
Hàm số đồng biến khi và chỉ khi
Chọn đáp án B
Câu 2:
Viết lại các số dưới dạng cùng căn bậc 6:
Do 12 < 18 < 24 < 54 nên d < b < c < a các số theo thứ tự tăng dần là d,b,c,a.
Chọn đáp án D.
Câu 3:
Viết lại hàm số dưới dạng lũy thừa y = (x2 + x + 1)-1/3 .
Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp ta có
Chọn đáp án B.
Câu 4:
Viết lại hàm số dưới dạng lũy thừa
Đáp án A.

Câu 5:
Phương trình hoành độ giao điểm
Chọn đáp án D.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM